Dziś jest , r.
giweather joomla module

Zapraszamy na obrady LIV sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się w dniu 27 lutego 2018 roku (wtorek) o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podziękowanie dla Pani Hanny Jabłońskiej-Król za wieloletni straż pracy w Szkole Podstawowej w Jonkowie.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy.
 6. Zapytania Radnych do Wójta Gminy.
 7. Zapytania sołtysów i mieszkańców do Wójta Gminy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2018-2024 :  - dyskusja; opinia Komisji; głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok : dyskusja; opinia Komisji; głosowanie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Jonkowo oddanej w użytkowanie wieczyste (Gutkowo, dz. o nr ewid. 83/3) : dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Mątki, zamiana działki o nr ewid. 31/1 na dz. o nr ewid. 34/8): dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo (Gutkowo, dz. o nr ewid. 199/2): dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo (od Skarbu Państwa dz. o nr ewid. 298/1, 298/8, 298/9, 298/12, 298/14, 299/4, 299/8 i 299/9 obrębu Jonkowo): dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały (uchwały Rady Gminy Jonkowo Nr XXVI/141/2012 z dnia 26.07.2012 roku): dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu położonego w części obrębu Mątki: dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości na rzecz Gminy Jonkowo (od Skarbu Państwa dz. o nr ewid. 188/28 obrębu Jonkowo): dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 roku:dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Żłobka Publicznego w Warkałach : dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dzieci w Publicznym Żłobku Gminy Jonkowo oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie : dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego:  dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Jonkowo w części obrębu Gutkowo: dyskusja; opinia Komisji;  głosowanie.
 22. Przyjęcie protokołów z poprzednich obrad sesji Rady Gminy Jonkowo o Nr: XLIX/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku, L/2017 z dnia 29 listopada 2017 roku, LI/2017 z dnia 13 grudnia 201 roku, LII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku oraz LIII/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku.
 23. Sprawy różne i wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad.